ЗАН

ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ

  • Арга зүйч
  • ЗАН-ийн ахлагч
  • Багш-6
  • Туслах багш – 6 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагаагааг зохион явуулж байна.

ЗАН-ээр хэлэлцсэн сургалтын цөм хөтөлбөрийн дагуу өөрсдийн орон нутгийн онцлогийг харуулсан сургалтын / Миний Цагаан –Овоо / хөтөлбөрийГ боловсруулан ажиллаж байна.

Бүлгийн багш нар нь өөрсдийн бүлгийн хүүхдийн насны онцлогийг харгалзан “Миний Цагаан-Овоо” сургалтын хөтөлбөрийг задлаж бүлэг сэдвийн боловсруулалтыг улирал бүрээр шинэчлэн боловсруулан, баяжуулж хэрэгжүүлдэг.

ЗАН-ын ажлыг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдрийн 13:20-14:20 цагийн хооронд бүлгийн багш нартаа арга зүйн зөвлөмжүүдийг хүргүүлдэг.

ЗАН нь эцэг эхэд зориулсан сургалт, үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг.

 
 

Сэтгэгдэл