Ангилал

ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ СӨБ-ын тухай хуулийн 5-р бүлгийн 12-р зүйлийг үндэслэн: ……………Бага бүлгийн …………………овогтой ………………………-ний эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор Цэцэрлэгийн захиргаа ба бүлгийн багш…………..болон эцэг, эх……………………нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав. Нэг. Цэцэрлэгийн захиргаа багш, ажиллагсдын хүлээх үүрэг. 1.     Хүүхдийн сурч хөгжих үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулж, бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжин СӨБ-ыг эзэмшүүлнэ. 2.    Багш ажиллагсдын ёс зүйн

Дэлгэрэнгүй


ЗАН-ийн АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МӨРДӨГДӨХ ЗААХ АРГЫН НЭГДЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ Нэг: Нийтлэг үндэслэл Хүүхдийн цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл нь төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, СӨБ-н хууль, СӨБ-н талаар баримтлах бодлого, БНХХС-д нийцүүлэн сургалт хүмүүжлийн агуулга арга зүйг боловсронгуй болгох, багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тэдэнд мэргэжлийн талаас арга зүйн зөвлөлгөө өгөх, сургалтын явц үр дүнд хяналт тавих, бусад

Дэлгэрэнгүй


ДОТООД ЖУРАМ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ НЭГ. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Хөдөлмөрийн дотоод журам нь цэцэрлэгийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож үүсэх субьектив харилцааг зохицуулах баримт бичиг мөн 1.2. Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэн ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглан хариуцлагын тогтолцоог өндөржүүлэх сургалт хүмүүжлийн ажлыг оновчтой зохион байгуулах, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, цэцэрлэгийн захиргаа багш ажиллагсдын хооронд хөдөлмөрийн маргаанаас үүсэх харилцааг МУ-ын

Дэлгэрэнгүй