Ангилал

ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ СӨБ-ын тухай хуулийн 5-р бүлгийн 12-р зүйлийг үндэслэн: ……………Бага бүлгийн …………………овогтой ………………………-ний эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор Цэцэрлэгийн захиргаа ба бүлгийн багш…………..болон эцэг, эх……………………нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав. Нэг. Цэцэрлэгийн захиргаа багш, ажиллагсдын хүлээх үүрэг. 1.     Хүүхдийн сурч хөгжих үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулж, бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжин СӨБ-ыг эзэмшүүлнэ. 2.    Багш ажиллагсдын ёс зүйн

Дэлгэрэнгүй


ЗАН-ийн АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МӨРДӨГДӨХ ЗААХ АРГЫН НЭГДЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ Нэг: Нийтлэг үндэслэл Хүүхдийн цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл нь төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, СӨБ-н хууль, СӨБ-н талаар баримтлах бодлого, БНХХС-д нийцүүлэн сургалт хүмүүжлийн агуулга арга зүйг боловсронгуй болгох, багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тэдэнд мэргэжлийн талаас арга зүйн зөвлөлгөө өгөх, сургалтын явц үр дүнд хяналт тавих, бусад

Дэлгэрэнгүй


ДОТООД ЖУРАМ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ НЭГ. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Хөдөлмөрийн дотоод журам нь цэцэрлэгийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож үүсэх субьектив харилцааг зохицуулах баримт бичиг мөн 1.2. Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэн ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглан хариуцлагын тогтолцоог өндөржүүлэх сургалт хүмүүжлийн ажлыг оновчтой зохион байгуулах, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, цэцэрлэгийн захиргаа багш ажиллагсдын хооронд хөдөлмөрийн маргаанаас үүсэх харилцааг МУ-ын

Дэлгэрэнгүй


ЗАН

ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ Арга зүйч ЗАН-ийн ахлагч Багш-6 Туслах багш – 6 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагаагааг зохион явуулж байна. ЗАН-ээр хэлэлцсэн сургалтын цөм хөтөлбөрийн дагуу өөрсдийн орон нутгийн онцлогийг харуулсан сургалтын / Миний Цагаан –Овоо / хөтөлбөрийГ боловсруулан ажиллаж байна. Бүлгийн багш нар нь өөрсдийн бүлгийн хүүхдийн насны онцлогийг харгалзан “Миний Цагаан-Овоо” сургалтын хөтөлбөрийг задлаж бүлэг сэдвийн боловсруулалтыг улирал бүрээр шинэчлэн боловсруулан, баяжуулж

Дэлгэрэнгүй


Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Батцэрэн овогтой Наранцацрал 1997-2004 онд Цагаан-Овоо сумын 10 жилийн сургуульд бага ангийн багш, 2007-2009 онд Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 5-р сургуульд багш, 2009 оноос одоог хүртэл Цагаан-Овоо сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажиллаж байх хугацаандаа өөрийн удирдсан байгууллагын тухайн үеийн зорилтот ажлуудыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцож удаа дараа шагнуулж байсан. Мэргэжил боловсролоо дээшлүүлсэн байдал. 2011, 2012,

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Байгууллагын түүх: Манай цэцэрлэг анх 1962 онд Нуга нэгдлийн “Маам” станцын дэргэд ажилчдын хүүхэд саатуулах ясли цэцэрлэгийн холимог нэг бүлэгт 25 хүүхэдтэй байгуулагдсан түүхтэй. 1964 онд Нуга нэгдэл, Галуут нэгдэл хоёр нийлж Галуут нэгдэл рүү /одоогийн сумын төвд / нүүж суурьшсан байна. 1966 оны 10-р сард шинэ цэцэрлэг баригдаж, улсын төсөвт цэцэрлэг болон өргөжиж гурван бүлэгт 75 хүүхэд, 12 ажилчинтай болжээ.Түүнээс хойш улам өргөжин

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: “ ХҮНИЙ САЙН НЬ ХҮҮХДЭЭСЭЭ ХҮҮХДИЙН САЙН НЬ ТӨЛӨВШЛӨӨСӨӨ” ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: БУРИАД АРДЫН ТОГЛООМ НААДГАЙ БОЛОН СУРГАЛТЫН ТӨВҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР ДАМЖУУЛАН ХҮҮХДИЙН ӨӨРИЙН ОНЦЛОГ, ЧАДВАР, БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛИЙГ НЬ ДЭМЖИЖ, ТЭДНИЙГ ӨДРИЙН ТУРШ БАЯР БАЯСГАЛАНТАЙ БАЙХАД НЬ ТУСЛАН ЧИГЛҮҮЛНЭ.  УРИА: АЛТАН ЯСНЫ МИНЬ ХЭЛТЭРХИЙ АЛАГ МИХАНЫ МИНЬ ТАСАРХАЙ АРД ОЛОН ХҮҮХДҮҮДДЭЭ АРИУН ЦАГААН СЭТГЭЛЭЭРЭЭ  ҮЙЛЧИЛЬЕ ЗАРЧИМ: Хүн бүр БИД хүүхдийг  хайрладаг, хүндэлдэг, халамжилдаг,

Дэлгэрэнгүй