Ангилал

ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ СӨБ-ын тухай хуулийн 5-р бүлгийн 12-р зүйлийг үндэслэн: ……………Бага бүлгийн …………………овогтой ………………………-ний эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор Цэцэрлэгийн захиргаа ба бүлгийн багш…………..болон эцэг, эх……………………нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав. Нэг. Цэцэрлэгийн захиргаа багш, ажиллагсдын хүлээх үүрэг. 1.     Хүүхдийн сурч хөгжих үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулж, бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжин СӨБ-ыг эзэмшүүлнэ. 2.    Багш ажиллагсдын ёс зүйн

Дэлгэрэнгүй


ЗАН

ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ Арга зүйч ЗАН-ийн ахлагч Багш-6 Туслах багш – 6 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагаагааг зохион явуулж байна. ЗАН-ээр хэлэлцсэн сургалтын цөм хөтөлбөрийн дагуу өөрсдийн орон нутгийн онцлогийг харуулсан сургалтын / Миний Цагаан –Овоо / хөтөлбөрийГ боловсруулан ажиллаж байна. Бүлгийн багш нар нь өөрсдийн бүлгийн хүүхдийн насны онцлогийг харгалзан “Миний Цагаан-Овоо” сургалтын хөтөлбөрийг задлаж бүлэг сэдвийн боловсруулалтыг улирал бүрээр шинэчлэн боловсруулан, баяжуулж

Дэлгэрэнгүй


Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан